Liczba odwiedzin strony: 19809 Osób na stronie: 2
 

Bałda Janina. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 195 poz. 2004 - Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 1) (Dz. U. z dnia 7 września 2004 r.) Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2005 i danych za rok 2005. § 3.  Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących - liczbę pracujących przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych. § 4.  Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmioty gospodarki narodowej, które w okresie sprawozdawczym znalazły się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne dla tych podmiotów wypełniają syndykowie masy upadłości. § 5.  Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej. § 6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują: -   przepisy dyrektyw: nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979); nr 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 049 z 21.02.1989); nr 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. WE L 185 z...
Monitor Polski 1997 Nr 53 poz. 511 - Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1997 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 110, poz. 474 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 77) ogłasza się, co następuje. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, którego wypłata po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego zostanie przedłużona w IV kwartale 1997 r., ustalony przez podzielenie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 1997 r. wynoszącej 1043,24 zł przez kwotę 985,32 zł odpowiadającą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1996 r.- wynosi 105,9%.
KRS 0000269914 - ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA "KONTRA 06" Z SIEDZIBĄ W SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA "KONTRA 06" Z SIEDZIBĄ W SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA ZWIĄZEK ZAWODOWY 2006-12-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BYTOMSKA 41 41-4000 MYSŁOWICE M. MYSŁOWICE M. MYSŁOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269914
KRS 0000269913 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOWARZOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOWARZOWIE STOWARZYSZENIE 2006-12-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
27 97-540 GOWARZÓW GIDLE RADOMSZCZAŃSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
772-198-30-54 590751137 0000269913
KRS 0000269912 - BANKOWE TOWARZYSTWO ROWEROWE W NAŁĘCZOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BANKOWE TOWARZYSTWO ROWEROWE W NAŁĘCZOWIE STOWARZYSZENIE 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1-GO MAJA 16 24-150 NAŁĘCZÓW NAŁĘCZÓW PUŁAWSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
716-271-56-49 60200927 0000269912
KRS 0000269911 - "PROMIER" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PROMIER" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PANKIEWICZA 3 00-696 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
899-259-56-37 20439810 0000269911
KRS 0000269910 - ABK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ABK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BRONISZEWSKA 32 72-300 GRYFICE GRYFICE GRYFICKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
857-020-44-71 810033350 0000269910